veneomistuksen uusi aika

Vuokrausehdot- seatime

seatimen alla selostetut vuokrausehdot määrittävät vuokralaisen oikeuksien ja -velvollisuuksien sisältöä ja täydentävät vuokrasopimuksessa sovittua. Vuokralaisella tarkoitetaan vuokrasopimuksessa määriteltyä henkilöä sekä soveltuvin osin hänen perhettään ja vieraitaan, kuitenkin siten, että päävastuullinen käytöstä ja mahdollisista vahingoista on aina vuokrasopimuksen solminut vuokralainen, jonka katsotaan myös olevan veneen päällikkö.

seatime –nimellä viitataan seatime-konserniin jonka emoyhtiö on ST Yachting Oy. seatime pidättää oikeuden tarvittaessa muokata vuokrausehtojen sisältöä.

purjehdusohjeet.jpg

  1. Vuokra-aika

Vuokra-aika on määritelty erillisessä vuokrasopimuksessa. Veneen luovutukseen, siihen kuuluvaan käyttöopastukseen ja palauttamiseen kulunut aika luetaan vuokra-aikaan. Käyttö alkaa lauantaina klo 14 ja päättyy seuraavana lauantaina klo 12, kotisatamassa Kultaranta Resorts Luonnonmaa, ellei muuta ole erikseen kirjallisesti sovittu. Veneen tulee olla rannassa, tyhjänä vuokralaisen tavaroista, septitankki tyhjänä ja vesitankki täytettynä klo 12.30 mennessä. Palautuksen myöhästymisestä on ilmoitettava seatimelle välittömästi kun myöhästyminen on ilmeistä. Jokaisesta alkavasta tunnista veloitetaan 100 euroa myöhästymismaksua. Veneen palautuessa ennen käyttöajan päättymistä ei käyttämättä jäänyttä aikaa hyvitetä. Venettä ja sen käyttöä ei ole oikeutta luovuttaa kenellekään ilman seatimen etukäteistä suostumusta. Vuokralaisen on oltava aina kyydissä veneen ollessa kulussa.

  2. Vuokran Maksu  

Vuokrahinnat sisältävät vuokrasopimuksessa mainitun veneen ja sen varusteiden käyttöoikeuden vuokra-ajalle sekä venevakuutuksen. Vuokrasopimuksen tehtyään vuokralainen saa tilausvahvistuksen/laskun. Ennakkomaksuna peritään varausmaksuna 200 euroa. Varausmaksu on suoritettava 7 vrk kuluessa tilausvahvistuksen päiväyksestä. Sopimus syntyy tilausvahvistuksella, mikäli vuokralainen ei suorita varausmaksua määräajassa seatimella on oikeus purkaa sopimus ja periä tästä aiheutuneet kohtuulliset kulut. Loppumaksu on suoritettava 30 vrk ennen vuokra-ajan alkua tilausvahvistuksessa ilmoitetulle pankkitilille. Mikäli loppumaksua ei suoriteta eräpäivään mennessä, sopimus raukeaa ja vuokralainen menettää varausmaksun sopimussakkona, ellei hän ole peruuttanut sopimusta vuokrausehtojen mukaisesti.

  3. Veneen Käytto   

 • seatimen on luovutettava vene vuokralaiselle hyväkuntoisena ja lain mukaisena, sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Lisäksi seatime on velvollinen antamaan vuokralaiselle asianmukaisen opastuksen ja ohjeet veneen käytöstä. Veneen luovutus ja opastus tapahtuvat sovitun vuokra-ajan puitteissa. Ellei vuokralainen saa venettä käyttöönsä sovitun mukaisesti, hän voi vaatia virhettä vastaavan vuokranalennuksen tai purkaa sopimuksen, jos virhe on olennainen ja ellei virhettä korjata kohtuullisessa ajassa.
 •  Vuokralainen on velvollinen huolehtimaan veneestä yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan kulussa ollessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta.
 •  Vuokralainen sitoutuu käyttäessään venettä ottamaan huomioon merilain ja muiden määräysten aluksen päällikölle asettamat vaatimukset sekä noudattamaan voimassa olevia muita lakeja ja asetuksia, sekä hyvää merimiestapaa.
 •  Kilpaileminen veneellä on kielletty ilman seatimen suostumusta. Vahinkojen ennaltaehkäisemiseksi pysyminen karttoihin merkityillä väylillä on suositeltavaa.
 •  Vuokralainen vastaa siitä, että veneen kuljettajalla on riittävät tiedot ja taidot vuokrattavan veneen käsittelystä käytetyllä purjehdusalueella (Ruotsin ja Suomen rannikko sekä Viro). Veneen vieminen sovitun purjehdusalueen ulkopuolelle on kielletty.
 •  Vene on aina kiinnitettävä huolellisesti lyhytaikaisessakin kiinnityksessä. Kiinnitysköysiä on käytettävä riittävästi ja silmälläpitäen mahdolliset tuulensuunnan ja –voimakkuuden muutokset. Ankkurin käytössä on noudatettava erityistä huolellisuutta ja varmistettava ankkurin pitävyys. Veneen jäädessä ilman valvontaa se on aina lukittava ja kiinnitettävä asianmukaisesti.
 •  Vene luovutetaan vuokrauksen alkaessa varusteineen ja polttoaineineen. Tankin täyttöaste tarkastetaan lähtiessä ja palautettaessa tankissa on oltava sama määrä polttoainetta.
 •  Veneessä on kaksi kaasupulloa, joista toinen pidetään aina täysinäisenä varapullona. Mikäli kaasupullo tyhjenee käytön aikana, tästä on ilmoitettava käytön päättyessä seatimelle, jotta pullo voidaan vaihtaa seuraavaa käyttöä varten.
 •  Tupakointi veneessä on kielletty.
 •  Pelastusliivien käyttö on suositeltavaa veneessä, lasten olisi hyvä pitää liivejä myös laiturilla ollessaan. Kovemmalla tuulella turvavaljaiden käyttö edistää turvallisuutta. Automaattiliivejä käytettäessä tulee varoa teräviä esineitä ja pukea aina liivit päällysvaatteiden päälle. Liivejä ei saa jättää kosteana kaappiin tai muuhun suljettuun paikkaan. Mahdollisesta liivien aukeamisesta tulee aina ilmoittaa seatimelle ja huolehtia hiilidioksidipatruunan ja laukaisumekanismin vaihtamisesta uusiin.
 •  Ennen purjehdukselle lähtöä säätiedot tulisi tarkistaa päivittäin ja huomioida mahdolliset tuulivaroitukset mitoittaa purjemäärä sääolosuhteiden mukaan.
 •  Lemmikkieläinten tuominen veneeseen on kielletty, ellei kirjallisesti ole toisin sovittu.
 •   Vuokrauksen alkaessa, vuokralainen on velvollinen tarkastamaan veneen kunnon sekä varusteet ensimmäisen käyttövuorokauden aikana, mahdollisten vaurioiden ja puutteiden syntyajankohtaa koskevien kiistojen ehkäisemiseksi.
 •  Veneessä on lokikirja johon tulisi merkitä käyntikohteet sekä raportoida veneessä ilmenneet mahdolliset viat ja puutteet.
 •  Veneen omistusoikeus kuuluu seatimelle.
 •  Vuokralaisen laiminlyödessä tässä dokumentissa ilmoitetut velvoitteet, seatimella on oikeus periä kaikki laiminlyönnistä aiheutuneet kustannukset ja vahingot.

  4. Veneen Hoito   

Vuokralainen maksaa tarvitsemansa dieselpolttoaineen ja vastaa vääränlaatuisen polttoaineen käyttämisestä aiheutuneesta vahingosta. Vene tulee aina palauttaa käytön jälkeen polttoainetankki täytettynä. Vuokralainen on käyttöaikana velvollinen huolehtimaan veneen normaaleista tarkastuksista ja ryhdyttävä tarvittaessa toimenpiteisiin, koskien esimerkiksi moottoriöljyn määrää, jäähdyttimen ja akun nesteitä, pilssin tilaa ja veneen yleistä siisteyttä. Osakas vastaa laiminlyöntitapauksissa näiden tarkastusten ja tarvittavien toimenpiteiden aiheuttamista vahingoista. Mahdollisista vioista ja rikkoontumisista on viipymättä ilmoitettava seatimelle. Vene tulee pitää käyttöaikana siistissä kunnossa ja tavarat oikeilla paikoillaan, turvavarusteiden paikkoja ei saa vaihtaa eikä turvavarusteita käyttää aiheetta. Vene tulee luovuttaa kansi huuhdeltuna ja näkyvät jäljet/naarmut siivottuna. Sisätilat imuroidaan, tiskit tiskataan ja laitetaan takaisin kaappeihin, lakanat kerätään veneessä olevaan pyykkipussiin, hyttien turkkilevyt sekä pöytäpinnat pyyhitään kostealla ja kaikki ruokatarvikkeet sekä pikkutavarat ym. veneen varustukseen kuulumattomat esineet viedään pois. seatime hoitaa WCn siivouksen, lakanoiden pesun sekä keittiön siivouksen. seatimella on oikeus laskuttaa kohtuullisista siivouskustannuksista, mikäli siivousta ei ole suoritettu asianmukaisesti.

  5. Vakuutukset   

Veneessä on voimassa oleva venevakuutus, joka käsittää myös vastuuvakuutuksen ja vahinkovakuutuksen. Omavastuu vahingoista on 1.250 euroa. Vakuutusyhtiö on Pantaenius AB. Vuokralainen on vastuussa huolimattomuudellaan ja navigointivirheillään aiheuttamistaan välittömistä ja välillisistä vahingoista, mitkä olisi voitu välttää hyvän merimiestaidon mukaisella toiminnalla ja huolellisuudella.

  6. Vastuu veneestä ja sen varusteista käyttöaikana   

Perusomavastuu Vuokralainen on vakuutuksen omavastuun ylärajaan saakka velvollinen korvaamaan veneelle ja sen varusteille käyttökana sattuneet vahingot sekä korvaamaan veneestä kadonneet osat ja varusteet. Vastuu kaikesta vahingosta Jos veneelle tai seatimelle aiheutuneet vahingot ovat seurausta tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, huolimattomuudesta, veneen käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, rikolliseen tarkoitukseen taikka siitä, että vuokralainen on muutoin rikkonut tämän sopimuksen tai vakuutussopimuksen ehtoja, hän on velvollinen korvaamaan seatimelle aiheutuneen vahingon kokonaisuudessaan. Vapautuminen korvausvastuusta Vuokralainen vapautuu korvausvastuusta, jos seatime saa täyden korvauksen vahingosta vakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta.

  7. seatimen vastuu veneen virheestä   

Virhe, joka ei johdu vuokralaisen huolimattomuudesta Jos veneessä käyttöaikana ilmenee tekninen vika tai muu virhe, joka ei johdu vuokralaisen huolimattomuudesta, hän voi vaatia virheen korjaamista. seatime voi edellyttää veneen siirtoa asianmukaiseen paikkaan virheen korjaamiseksi. Jos veneen kunnosta johtuva virhe on olennainen, voi vuokralainen vaatia käyttöajan hyvitystä, mikä pyritään järjestämään ensisijaisesti ylimääräisenä käyttöaikana tai hyvityksenä maksusta. seatime ei ole velvollinen korvaamaan tarpeettomia tai kohtuuttomia kustannuksia, joihin on ryhdytty itsenäisesti ei-kiireellisissä toimenpiteissä veneessä ilmenneen virheen, vian tai puutteen johdosta ilman etukäteistä suostumusta. seatime ei vastaa veneen virheen johdosta aiheutuneista välillisistä vahingoista. Vuokralainen voi vaatia korvausta kohtuullisista ja tarpeellisista kuluista, jotka ovat aiheutuneet asian selvittelystä, sekä niistä kuluista, jotka ovat olleet välttämättömiä kiireellisessä tilanteessa lisävahinkojen torjumiseksi. Virhe, joka johtuu vuokralaisen huolimattomuudesta seatime ei ole velvollinen antamaan hyvitystä tilanteissa, joissa virhe johtuu huolimattomuudesta ja tämä on johtanut käyttöhyödyn menetyksiin. Vuokralainen on vastuussa tällaisten virheiden korjaamisesta aiheutuneista kuluista, siten kuin tämän sopimuksen kohdassa "Vastuu veneestä ja sen varusteista käyttöaikana" on sovittu.

  8. Toimenpiteet virhe-, vahinko- ja varkaustapauksissa   

Vuokralaisen on välittömästi ilmoitettava seatimelle veneessä ilmenneestä virheestä tai venettä kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta. Varkaudesta on tehtävä viipymättä ilmoitus myös poliisille. seatimen on tämän jälkeen ilmoitettava mihin toimenpiteisiin tapahtuman johdosta on ryhdyttävä. Vahingon sattuessa on heti ryhdyttävä tarpeellisiin toimiin, joita vakuutusehdoissa edellytetään vahingon toteamiseksi ja lisävahinkojen estämiseksi. Ilmoitus poliisille on tehtävä aina, kun kyseessä on henkilövahinko. Jos vuokralainen laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen hän vastaa seatimelle siitä syntyneestä vahingosta sekä omasta vahingostaan.

  9. Vuokralaisen oikeus peruuttaa sopimus ilman erityistä syytä   

Vuokralainen voi peruuttaa varauksen ilman erityistä syytä seuraavin ehdoin:

a) Vuokra-ajan alkuun on peruutusta tehtäessä vähintään 21 vrk. Vuokralaiselle palautetaan suoritettu vuokrasumma pois luettuna varausmaksulla.
b)
Vuokra-ajan alkuun on peruutusta tehtäessä 20-7 vrk. Vuokralainen maksaa 30% vuokrasummasta.
c)
Vuokra-ajan alkuun on peruutusta tehtäessä alle 7 vrk. Vuokralainen maksaa 50% vuokrasummasta.

  10. Vuokralaisen oikeus peruuttaa sopimus ylivoimaisen esteen vuoksi   

Ylivoimainen este: Vuokralaisella on oikeus peruuttaa sopimus ja saada takaisin maksettu vuokrasumma vähennettynä varausmaksulla, jos olisi kohtuutonta vaatia häntä lähtemään varatulle purjehdukselle sen vuoksi, että:

a) hän itse tai hänelle läheinen henkilö yhtäkkiä sairastuu vakavasti, joutuu vakavaan onnettomuuteen tai kuolee. Läheisenä henkilönä pidetään aviopuolisoa, avopuolisoa, lasta, vanhempaa, appivanhempaa, sisarusta, tai matkakumppania, jonka kanssa vuokranottaja on yhdessä varannut purjehduksen ja jonka on ollut tarkoitus osallistua purjehdukselle miehistön jäsenenä, tai:
b)
hänelle tai matkakumppanille, jonka kanssa hän on yhdessä varannut purjehduksen, sattuu muu odottamaton ja vakava tapahtuma, jonka vuoksi olisi kohtuutonta vaatia häntä lähtemään purjehdukselle.. Muu odottamaton ja vakava tapahtuma on esimerkiksi merkittävä vahinko omaisuudelle, kuten asunnon palo.

Vuokralaisen on ilmoitettava peruutuksesta viivytyksettä seatimelle. Purjehdukselle lähdön este on osoitettava luotettavalla selvityksellä, kuten lääkärintodistuksella, poliisitutkintapöytäkirjalla tai vakuutusyhtiön lausunnolla. Selvitys on toimitettava niin pian kuin mahdollista ja viimeistään kahden viikon kuluttua peruuttamiseen oikeuttavan esteen ilmenemisestä. seatime ei ole kuitenkaan velvollinen palauttamaan maksettua vuokrasummaa ennen selvityksen esittämistä.

  11. Sopimuksen purkaminen   

seatimella on oikeus ennen vuokra-ajan alkua ja vuokra-ajan kuluessa purkaa tämä sopimus, jos on ilmeistä, että vuokralainen rikkoo olennaisesti tätä sopimusta tai ei seatimen arvion mukaan kykene käsittelemään venettä asianmukaisesti. Välittömästi ennen vuokra-ajan alkua tapahtuvassa purkutilanteessa vuokrahinnasta palautetaan 50% alkuperäisestä. Vuokra-ajan kuluessa mahdollisesti tapahtuvassa purkutilanteessa hyvitys on aina korkeintaan 50% jäljellä olevasta vuokra-ajan arvosta. Vuokralaiselle mahdollisesti syntyneitä muita kuluja ei korvata.

  12. Sovellettava laki ja sopimusta koskevat riidat   

Vuokrasopimukseen ja näihin vuokrausehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisellä neuvottelulla ja jos vuokranottaja on kuluttaja, voi vuokranottaja saattaa asian kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, kanne on nostettava asiassa toimivaltaisessa yleisessä alioikeudessa.

  13. Oikeus muutoksiin   

seatime pidättää oikeuden muuttaa sopimusehtoja ilman erillistä ilmoitusta.